VISIO 2030
KESTÄVÄ TEKSTIILISYSTEEMI

SUUNNITTELU

Missä olemme 2030?

Tuotteiden suunnittelu tähtää pitkäikäisyyteen, tuotteen korjattavuuteen ja materiaalien kierrätettävyyteen. Suunnittelijat koulutetaan kiertotalouden mukaiseen tuotesuunnitteluun. Suunnittelija on mukana jo raaka-aineiden valinnassa ja kuidun tekovaiheessa ja yhteistyö teknisen asiantuntijan kanssa edesauttaa optimoimaan kuidun, tekstiilin ja vaatteen valmistusta.

Keskeiset kysymykset

 • Suunnittelijoiden koulutus
 • Uudet suunnitteluohjeet kestävyyden ja kiertotalouden kontekstissa
 • Kestävä tuotesuunnittelu yhdistyneenä uusiin liiketoimintamalleihin
 • Tuotesuunnittelun kytkeminen valmistusprosessiin riittävän varhaisessa vaiheessa eli jo materiaalivalintojen vaiheessa ja toisaalta suunnittelijan työn ulottuminen myös tuotteen elinkaaren loppuvaiheeseen mm. materiaalien kierrätykseen asti.

Ketkä tekevät?

 • Oppilaitokset kouluttavat suunnitteljat kiertotalouden mukaiseen suunnitteluun.
 • Korkeakoulut ja yritykset kehittävät datanhallintaan kiertotalouden mukaisen suunnittelun tarpeisiin.
 • Eduskunta ja Euroopan parlamentti ohjaavat tuotesuunnittelua kiertotalouden mukaiseksi erilaisten ohjauskeinojen, kuten kestävien tuotteiden aloitteen ja ekosuunnitteludirektiivin sekä vapaaehtoisten sopimusten, julkisten hankintakriteerien sekä taloudellisten ohjauskeinojen avulla.

Mitä toimenpiteitä tarvitaan visioon pääsemiseksi?

 • Vaatteiden suunnittelun lähtökohtana on kestävät materiaalit ja vaatesuunnittelijoiden erinomainen materiaalituntemus. Tuotteet suunnitellaan lähtökohtaisesti kestävämmiksi ja korjattaviksi. Valitaan laadukkaita materiaaleja ja kiinnitetään huomiota tuotteen esteettiseen, rakenteelliseen ja tekniseen kestävyyteen. Suunnittelun opetuksessa painotetaan vaatteiden monikäyttöisyyttä, muunneltavuutta ja sesonkiriippumattomuutta suhteessa brändin strategiaan. Suunnittelusta tehdään ajatonta ja monikäyttöistä, jolloin se edistää tuotteen pitkää käyttöikää. Laatutakuu varmistaa vaatteen kestävyyden. Koulutuksessa tulee panostaa siihen, että suunnittelijoilla on laaja käsitys suunnittelemansa tuotteen vaikuttavuudesta mutta myös mahdollisuuksista erilaisissa liiketointamalleissa.

 • Materiaalivalinnoilla ja rakenteellisilla ratkaisuilla vaikutetaan tekstiilin kierrättävyyteen ja hyödynnettävyyteen käytön jälkeen.

 • Suunnittelijat voivat tarkistaa materiaalien ja kemikaalien kestävyyden käyttämällä erilaisia työkaluja ja eri aineistolähteitä ympäristövaikutusten arvioimiseksi (esim. elinkaariarviointi LCA, tuotteen hiilijalanjälki ja vesijalanjälki).

 • Suunnittelijat tarvitsevat uusia työkaluja, esim. digitaalisia työkaluja suunnittelutyön tueksi.

 • Digitaalisuus helpottaa niin tuotetiedon keruun ja tiedon läpinäkyvyyden kuin myös valmistusprosessien resurssitehokkuuden.

 • Suunnittelijat voivat olla mukana kehittämässä tuotepalvelujärjestelmiä, joilla tuotteen käyttöikää saadaan pidennettyä (esim. korjaus- ja lainausjärjestelmiä).
 • Tuotteen suunnittelu perustuu yrityksen kestävyyden strategiaan ja siksi yritysstrategian jatkuva päivitys uuden tutkimustiedon valossa on oleellista.

 • Tuotesuunnittelu tukee yrityksen asettamia kestävyyden tavoitteita. Tuotesuunnittelussa tarvitaan tiivistä yhteistyötä suunnittelijoiden, tutkimushenkilöstön ja tuotannonsuunnittelun välillä.

 • Data-asiantuntijat ja keinoäly tuottavat avointa ja läpinäkyvää dataa koko tekstiilien elinkaaren ajalta suunnittelijoiden käyttöön. Läpinäkyvän kvantitatiivisen ja ennakoivan datan lisäksi tarvitaan kvalitatiivista tietoa, jonka tuottamisen ja validoinnin tekevät cross-func suunnittelutiimit. 

 • Digitaalisen teknologian integroiminen tuotesuunnitteluun, tuotantoon ja palvelutoimintaan mahdollistaa tuotannon joustavuuden, ketteryyden ja resurssitehokkuuden. Yritysten tulee investoida digitaaliseen teknologiaan.

 • Standardisointi (ISO, CEN, SFS) on olennainen työkalu laadun ja kestävyyden määrittelyyn.

 • Sääntelyllä voitaisiin ohjata toimijoita tuottamaan ja avoimesti tarjoamaan kestävyyteen liittyvää tietoa, jotta suunnitteluvaiheessa tehtävät valinnat perustuvat vertailukelpoiseen ja luotettavaan dataan.