VISIO 2030
KESTÄVÄ TEKSTIILISYSTEEMI

SUOMI-EU -visio

Missä olemme 2030?

Suomi on näkyvä ja aktiivinen toimija EU:n tekstiilikartalla ja toimii yhtenä Euroopan tekstiilien kiertotalouskeskittymänä.

Kuva: Sini Suomalainen, Finix

Suomalainen yritys pitää esitystä kansalinväliselle yleisölle.

Keskeiset kysymykset

  • Suomi aktiivisena vaikuttajana ja toimijana EU:ssa ja globaalisti
  • Pikamuodin hillitseminen, tekstiilien laadun ja kiertotalouden edistäminen 
  • Konkreettisten tavoitteiden asettaminen ja niiden eteenpäinvieminen ja seuraaminen 
  • Miten varmistetaan lainsäädännön edistäminen kokonaisuutena, rinnakkaisten politiikkakeinojen  päällekkäisyydet huomioon ottaen?
  • Kestävän tekstiilialan liiketoiminnan vahvistaminen Suomessa; miten synnytetään investointeja ja lisäarvoa kestävistä ratkaisuista 

Ketkä tekevät?

  • Keskeiset tekstiilialan sidosryhmät; yritykset, tutkimuslaitokset, viranomaiset, päätöksentekijät, STJM ja tutkijat osallistuvat EU:n tekstiilistrategiatyöhön workshopeissa, tekemällä tutkimusta tekemällä aloitteita ja antamalla palautetta.

  • Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio

Mitä toimenpiteitä tarvitaan visioon pääsemiseksi?

  • Osallistumalla EU-laajuiseen tekstiilistrategiatyöhön Suomi ratkoo rajat ylittäviä kestävyyshaasteita sekä alan rakenteellisia ongelmia ja torjuu ilmastonmuutosta. Pikamuodin, kulutuksen ja jätemäärien synnyn hillintä tai tekstiilien uudelleenkäytön ja materiaalikierrätyksen lisääminen sekä puhtaiden materiaalikiertojen turvaaminen ovat Suomelle tärkeitä päämääriä yhteisessä strategiatyössä. Lisäksi Suomi haluaa vaikuttaa strategiassa edellytyksiin synnyttää lisäarvoa uusien kiertotalouden teknologiainnovaatioiden, investointien ja liiketoimintakonseptien kautta. Näiden tavoitteiden eteenpäinvieminen edellyttää konkreettisten tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumisen tukemista ja seurantaa. 

  • Samanaikaisesti vaikutetaan EU:n tekstiilistrategian mukaisten tekstiilien kestävyyttä ja kiertotaloutta edistävien säädösten ja muiden politiikkakeinojen (muun muassa ekosuunnitteludirektiivi, kielto polttaa myymättä jääneitä ja palautettuja tekstiilejä, digitaalinen tuotepassi, tuottajavastuun laajentuminen tekstiileihin, EU- ympäristömerkki, GPP Vihreät kestävät hankinnat, PEF ympäristöjalanjälki) valmisteluun, niiden sisällön kunnianhimoisuuteen ja toimeenpanoon. Suomi jakaa avoimesti tietoa ja kokemuksiaan jätedirektiivin edellyttämää aikataulua nopeammin käynnistetystä tekstiilijätteen erilliskeräyksestä.